.gitignore 776 Bytes
Newer Older
unknown's avatar
unknown committed
1
2
*.bak
*.pyc
Jan Pospisil's avatar
Jan Pospisil committed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/Hdl/Simulation/BaseProjectSimulation/modelsim/project/*
!/Hdl/Simulation/BaseProjectSimulation/modelsim/project/BaseProject_sim.mpf
/Hdl/Synthesis/*/QuartusPrj/*
!/Hdl/Synthesis/*/QuartusPrj/VfcHd_BaseProject.qpf
!/Hdl/Synthesis/*/QuartusPrj/VfcHd_BaseProject.qsf
/Doc/AlteraDocuments/Arria_V_GX_GT_SX_ST_Schematic_Review_Worksheet.doc
/Doc/AlteraDocuments/EMIF_Altera.pdf
/Doc/AlteraDocuments/an520.pdf
/Doc/AlteraDocuments/arriav_handbook.pdf
/Doc/AlteraDocuments/ddr3AlteraDesign.pdf
/Doc/Datasheets/8Gb_DDR3L.pdf
/Doc/VfcHd_UserGuides/BI-VFC-HD-V2_0.pdf
/Hw/Assembly data/
/Hw/EDA-03133-V2-0_project.Annotation
/Hw/EDA-03133-V2-0_project.PrjPCB
/Hw/EDA-03133-V2-0_project.PrjPCBStructure
/Hw/Manufacturing/EDA-03133-V2_mfg.cam
/Hw/PCB-Layout/
/Hw/Schematics/