[MergedByHand] Fix stdhepsplit

Akiya Miyamoto requested to merge amiyamot/ILCDIRAC:fix_stdhepsplit into Rel-v26r0

Fixed Split_ILD error when splitting generator stdhep files.

Merge request reports