Adding FTK BMuMuX chain(ATR-19215)

Oleg Meshkov requested to merge omeshkov/athena:21.0-Ftk-BMuMuX-monitoring into 21.0

Adding 2mu4_bBmumuxv2_Ftk in B-physics trigger monitoring

Merge request reports